Mặt bằng Căn hộ

Mặt bằng chi tiết block B

Căn A1 – 01

MẶT BẰNG BLOCK E